พิเศษ เฉพาะ 10 ท่านแรกที่สมัครคอร์สเรียนสด ตอนนี้รับเพิ่ม
1. คอร์สออนไลน์ตัดต่อ Vdo เข้าใจง่าย ได้ทันที มูลค่า 3,900 บาท
2. คอร์สออนไลน์ Graphic Design Ai+ มูลค่า 8,900 บาท
3. คอร์สออนไลน์ Graphic Design Photoshop+ มูลค่า 7,900 บาท
4. คอร์สออนไลน์ ทำภาพเคลื่อนไหว Cinemagraph  มูลค่า 5,000 บาท
5. Gift Voucher 2,000 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

1.สรุปองค์ความรู้ Graphic Design ขั้นสูงเพื่อกระตุ้นยอดขาย และลดต้นทุน

2.เทคนิคในการบรีฟงานใหŒไดŒคุณภาพสูง และประหยัดงบประมาณในการจŒางมากกว‹า 40%

3.สรุป Frame Work หลักการออกแบบ ที่เน้นเพิ่มยอดขาย และสรŒางการจดจำใน Brand

4.สรุปความลับการใชŒ Canva App ร‹วมกับ Photoshop ผลิตสื่อ ใหŒถูกลิขสิทธิ์ใช้ได้จริงและยั่งยืน

5.จบปัญหาการโดนฟ‡องรŒอง ดŒานลิขสิทธิ์ ภาพ Font ตัดความเสี่ยง เรื่องสำคัญที่คนไม‹รู้

6.เทคนิคเพิ่มศักยภาพให้กับ Canva ดŒวยองคความรู้ด้านการออกแบบและจัดองค์ประกอบ

ทฤษฎีสี และหลักการด้านสี ที่ยังไม‹เคยเปิดเผยที่ไหน

7.ทุกคนจะสร้างผลงานจริงได้เอง พร้อมนำไปใชŒงานจริง และสร้างได้เองไปตลอด

8.สรุปมาตรฐานสากลที่ Agency โฆษณา ใชŒเพื่อเป็น Check List ตรวจงานให้กับลูกค้าองค์กรใหญ่

9.สรุปปัญหาทั้งหมด เวลาที่ลูกคŒานำงานจาก Designer มาแล้วเปิดไม่ได้
ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

และสรุปความรู้ และทุกปัญหา ที่ไม่สามารถหาได้จาก Internet