“โครงการหลวง” ภายใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า

ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
พระองค์ได้ทรงริเริ่มโครงการเพื่อประเทศชาติและพสกนิกรไทยให้อยู่ดีกินดี
หนึ่งในนั้นคือ “โครงการหลวง” ที่เราได้ยินกันจนคุ้นหู

การเกิดขึ้นของโครงการนี้ได้ชุบชีวิตของคนไทยไม่น้อยให้เหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้ง
พระองค์ทรงเปลี่ยนถิ่นทุรกันดารให้กลายเป็นดินที่มีพืชผลงอกงาม
สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ชาวสวน รวมไปถึงประเทศชาติอีกไม่น้อยเลยทีเดียว

โครงการหลวง,โครงการพระราชดำริ,โครงการหลวง มีอะไรบ้าง,โครงการหลวง คือ,ในหลวง,รัชกาลที่ 9,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการหลวงคืออะไร
โครงการหลวงคือโครงการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อตั้งใน พ.ศ.2512
มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชผลเมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่นของชาวเขา

ในระยะแรก โครงการนี้มีสถานะเป็นเพียงโครงการอาสาสมัคร
มีพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย เป็นงบประมาณดำเนินงานต่างๆ
แต่ต่อมาใน พ.ศ.2535 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จดทะเบียนขึ้นเป็นมูลนิธินามว่า “มูลนิธิโครงการหลวง”
พร้อมกับดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาพืชพันธุ์ใหม่ๆ อย่างเต็มกำลัง
และได้พระราชทานเงินก้อนแรกจำนวน 500,000 บาทเพื่อเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ

ต่อมาใน พ.ศ. 2537 เพื่อให้สะดวกในการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์
พระองค์ทรงได้โปรดเกล้าฯ จัดตั้งเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
โดยผู้ที่เข้ามาดำเนินการคือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั่นเอง

ปัจจุบันโครงการหลวง ดำเนินงานใน 4 จังหวัดภาคเหนือ
คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน

โครงการหลวง,โครงการพระราชดำริ,โครงการหลวง มีอะไรบ้าง,โครงการหลวง คือ,ในหลวง,รัชกาลที่ 9,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กำเนิดโครงการหลวง
เมื่อต้นปี 2512 ในหลวงได้เสด็จออกเยี่ยมเยือนประชาชนชาวเขาบนดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่
และพบว่าคนที่นี่ปลูกฝิ่นเลี้ยงชีพกันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งผลผลิตที่ได้นั้นนอกจากจะสร้างปัญหาให้แก่บ้านเมืองแล้ว
ยังไม่มากพอที่จะจุนเจือชีวิตของชาวบ้านและครอบครัวอีกด้วย

พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริที่จะหาพืชพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางภาคเหนือ
พร้อมทั้งให้ผลผลิตและรายได้ที่ดีกว่า เพื่อให้ชาวเขากลุ่มนี้ได้นำไปปลูกแทนฝิ่น
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขา ลดการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

โครงการหลวงได้นำเข้าพืชพันธุ์ต่างๆ เพื่อนำมาทดลองปลูกกับดินภาคเหนือ
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากต่างประเทศ
ผลจากการพัฒนาและวิจัยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การทดลองพันธุ์ไม้ประสบความสำเร็จ
ชาวเขาจึงค่อยๆ วางมือจากการปลูกฝิ่นและหันมาปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลและรายได้ที่ดีกว่า

ปัจจุบันนี้ภาคเหนือจึงกลายเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่อุดมไปด้วยผักผลไม้เมืองหนาว
และยังมีดอกไม้นานาพันธุ์ ซึ่งผลผลิตทั้งหมดนี้ได้สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก

จุดประสงค์ของโครงการหลวง
1.พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขา สอนให้พวกเขาช่วยเหลือตัวเองได้
2.ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และต้นน้ำลำธาร
3.กำจัดฝิ่นที่เป็นปัญหาระดับโลก
4.รักษาทรัพยากรดินและใช้พื้นอย่างถูกต้องเหมาะสม

โครงการหลวงแห่งแรกในพระบารมี
โครงการหลวงอ่างขางเป็นโครงการหลวงแห่งแรกที่ในหลวงทรงจัดตั้งขึ้น
ก่อตั้งในปี 2512 เป็นสถานที่ทำการทดลองและวิจัยการปลูกพืชพันธุ์เมืองหนาว
เพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นและหันมาปลูกพืชชนิดอื่นแทน
โดยการดำเนินงานนั้นอยู่ภายใต้พระราชดำริว่า “ให้เขาช่วยตัวเอง”

ปัจจุบันนี้โครงการหลวงอ่างขางยังคงมีการวิจัยและพัฒนา
เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวอย่างต่อเนื่อง
และยังได้กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยอีกด้วย