อาจารย์ วิน วารินทร์

สำหรับวิชาที่อาจารย์วิน วารินทร์ ได้ออกแบบหลักสูตร และเป็นผู้สอนให้กับ Motion Graphic Plus ดังนี้
1. Exclusive Graphic Academy สอนเน้น AI Illustrator cc2017 ที่เน้นหลักการออกแบบ และระบบการทำงานแบบ Agency
2. Exclusive Photoshop Academy สอนเน้น Photoshop cc2017 ที่เน้นหลักการออกแบบ และระบบการทำงานแบบ Agency
3. Exclusive Motion Graphic Academy สอนเน้น After Effects cc2017 ที่เน้นการทำ Infographic Animation และหลักการด้าน Animation
4. Advance Academy เน้นการต่อยอดด้าน Graphic Design ให้ไปสู่ระดับสูง