อาจารย์ วิน วารินทร์

สำหรับวิชาที่อาจารย์วิน วารินทร์ ได้ออกแบบหลักสูตร และเป็นผู้สอนให้กับ Motion Graphic Plus ดังนี้
1. Exclusive Graphic Academy สอนเน้น AI Illustrator Version ล่าสุด ที่เน้นหลักการออกแบบ และระบบการทำงานแบบ Agency
2. Exclusive Photoshop Academy สอนเน้น Photoshop Version ล่าสุด ที่เน้นหลักการออกแบบ และระบบการทำงานแบบ Agency
3. Exclusive Motion Graphic Academy สอนเน้น After Effects  Version ล่าสุด ที่เน้นการทำ Infographic Animation และหลักการด้าน Animation
4. Advance Academy เน้นการต่อยอดด้าน Graphic Design ให้ไปสู่ระดับสูง
5. Vdo Professional หลักสูตรผู้ผลิตสื่อ ตัดต่อ Vdo แบบครบองค์ประกอบ ทั้งเรื่องมุมกล้อง การเลือกอุปกรณ์ พร้อมทักษะการตัดต่อแบบมืออาชีพ